Sơ đồ tổ chức Sơ đồ tổ chức

Ban
Giám đốc
Tổ chức đảng
đoàn thể
Các ban và
Hội đồng
Khối
hành chính
Khối chuyên môn
Khối lâm sàng
Khối cận
lâm sàng
Viện
Trung tâm